UTAZÁSI SZERZŐDÉS ,mely létrejött egyrészről az MK-Travel Utazásszervező Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Kőhíd u. 12. adószám: 14028078-2-03, eng. szám: U-000874. Vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt.
1. Az utazással kapcsolatos egyéb információkat, utazás időtartamát az egyes részszolgáltatások meghatározását és minőségét jelen szerződésben az MK-Travel utazási iroda által kiadott utazási ajánlat /prospektus/ tartalmazza. Az utazási ajánlatban foglaltak jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik, különös tekintettel a részvételi díjban figyelembe vett programokra és a részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakra /reptéri illeték, üdülőhelyi díj stb./. Az Utas kijelenti, hogy az MK-Travel Utazási Iroda által kiadott utazási ajánlatban /prospektusban/ és jelen szerződésben rögzített részletes feltételeket megismerte és azokat elfogadja. Az e szerződésben szereplő utazási ajánlatban történt változásról az MK - Travel Utazási Iroda köteles tájékoztatni az utast.
2. Az Utas az utazási szerződés aláírásával egyidejűleg részvételi díj - előleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket az utazási iroda más utasoknak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás elindulása előtt 30 nappal esedékes, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés alapján ennél korábbi teljesítésre van szükség. A fizetendő részvételi díj-előleg az utazás részvételi díjának 40 %-a. Az Utas tudomásul veszi, hogy a jelzett fizetési határidő be nem tartása a már megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. A részvételi díj-előleg megfizetett összege teljes mértékben visszajár az Utasnak, ha a szerződéstől legfeljebb az utazás megkezdése előtt 60 nappal eláll.
3. Az MK-Travel Utazási Iroda vállalja, hogy a részvételi díj-előleg, illetve a teljes részvételi díj Utas által való megfizetésével egyidejűleg, számlát állít ki az Utas nevére. Az MK-Travel Utazási Iroda abban az esetben, - ha az Utas a szerződéstől legfeljebb az Utazás megkezdése előtt 60 nappal eláll, az Utas által megfizetett részvételi díj teljes összegét az Utasnak közvetlenül, vagy közvetítője útján azonnal visszatéríti. - ha az utazás az MK -Travel Utazási Iroda érdekkörében felmerült bármely okból meghiúsul, kötelezettséget vállal arra, hogy helyettesítő szolgáltatást ajánl fel. vagy az Utas által megfizetett részvételi díj teljes összegét az Utasnak közvetlenül, vagy közvetítője útján azonnal visszatéríti a törvény által előírt kamattal, valamint befogadja az elállás következtében felmerült kárának megtérítése iránti igényét, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj iránti igényét.
4. Bel- vagy külföldi hatósági árváltozás, a repülőjegy, illetve nagyarányú üzemanyagár – megváltozás, vagy az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték mértékének időközi változása miatt az MK-Travel Utazási Iroda a részvételi díjat, az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal felemelheti. A díjemelés indokát és mértékét, az MK-Travel Utazási Iroda az Utassal írásban közli. Ha a részvételi díj emelkedése az eredeti részvételi díj 8%-át meghaladja, az Utas az erről szóló értesítés kézhezvételétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat, és az MK-Travel Utazási Iroda helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, illetve a befizetett összeget teljes egészében azonnal visszatéríti a törvény által előírt kamattal, valamint befogadja az elállás következtében felmerült kárának megtérítése iránti igényét, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj iránti igényét.
5. Az MK-Travel Utazási Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb utaslétszám – mely utanként 25 fő - hiányában az utazás megkezdése előtt legkésőbb 20 nappal az utazási szerződéstől elállhat. Ha az úti cél vagy ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, mely – az utazási szerződés megkötését követően – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett Központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási cél országokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az utazás -szervező köteles azonos, vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az utazás szervező köteles a díjkülönbözetet az Utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az Utas: a, elfogadja a helyettesítő szolgáltatást és a felek módosítják az utazási szerződést. b, elállhat a szerződéstől és az utazásszervező köteles a befizetett díjat visszafizetni.
6. Amennyiben az MK-Travel Utazási Iroda az utazás feltételeit a programot és a részvételi díjat/ a szerződéskötés megkötése után lényegesen megváltoztatta, az Utas a változás közlésétől számított 3 napon belül az utazási szerződéstől elállhat. Ebben az esetben az utazásszervező helyettesítő szolgáltatást ajánl fel, illetve a befizetett összeget teljes egészében azonnal visszatéríti a törvény által előírt kamattal, valamint befogadja az Utas elállás következtében felmerült kárának megtérítése iránti igényét, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíj iránti igényét.
7. Ha a szerződés teljesítése az utazás során ellehetetlenül, az MK-Travel Utazási Iroda az Utas érdekében szükséges intézkedéseket megteszi és azok költségét az Utasnak megelőlegezi. Az intézkedés költsége az MK-Travel Utazási Irodát terheli, ha a szerződés teljesítése neki felróható, vagy érdekkörében felmerült okból lehetetlenül el. Az MK – Travel nem köteles a szolgáltatás díját leszállítani, ha az utas a szolgáltatást vagy valamely részszolgáltatást saját elhatározásából vagy az érdekkörében felmerült okból nem veszi igénybe.
8. Ha az Utas nem a 6. és 7. pontokban felsorolt okok miatt, - az utazás megkezdése előtt 60 napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelőző legfeljebb 35. napig a szerződéstől eláll, a részvételi díj 10 %-át, - ha az utazás megkezdése előtt 35 napon belül, de az utazás megkezdésének napját megelőző legfeljebb 14. napig a szerződéstől eláll, a részvételi díj 60 %-át fizeti bánatpénzként. - ha az utazás megkezdésének napját megelőző 14 napon belül a szerződéstől eláll, a részvételi díj teljes egészét fizeti bánatpénzként. A fizetendő bánatpénzt az MK -Travel Utazási Iroda jogosult levonni az Utasnak visszajáró díj összegéből.
9. A 8. pont esetében indokolt visszafizetés az Utas szerződéstől való elállásától számított 8 napon belül történik.
10. Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött utazásban való részvétel jogát az utazás megkezdése előtt bármikor átruházni harmadik személyre, és az engedményezésről az Utazási Irodát haladéktalanul írásban tájékoztatni. Az engedményezést megelőzően keletkezett szerződéses kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltség megfizetéséért a megrendelő és a harmadik személy egyetemlegesen állnak helyt.
11. Az Utas csak olyan személyre engedményezheti az utazásban való részvételi jogát, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített feltételeknek, és az abban foglaltak tudomásulvételéről írásban nyilatkozik.
12. Az MK -Travel Utazási Iroda utazásszervezői tevékenységével kapcsolatos polgárjogi felelősségi szabályok (Ptk.399.§ (1) bek. ) alkalmazása során a sztrájk, a háborús és politikai konfliktus, a közveszély, katasztrófa, terrortámadás, nemzetközi embargó, valamint a légitársaságok által egyoldalúan kikötött és érvényesített felelősségi korlátozásokat a Ptk. 399.§ /1/ bekezdésébe tartozó olyan lehetetlenülési okoknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős, s mindkét fél érdekkörén kívül merült fel.
13. Az MK-Travel Utazási Iroda a szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha a szolgáltatás közreműködője /fuvarozó, szálloda, stb./ vagy közvetítője útján teljesít. a/ Ha az MK-Travel Utazási Iroda az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a részvételi díjat arányosan leszállítani. Az MK -Travel Utazási Iroda nem köteles a díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából, vagy az érdekkörében felmerült okból nem vette igénybe. b/ Az utasnak nem csak joga, hanem kötelezettsége is az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul közölni a kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval. Ha a közlést késedelmesen teszi meg, akkor az abból eredő kárért saját maga felelős. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles az utazásszervezőt haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában az Utas a helyszíni szolgáltatónál tehetünk panaszt, illetve vetethet fel az utas jegyzőkönyvet, vagy a panasz bejelentése kapcsán valamilyen írásos dokumentumot. Ez utóbbi esetben az utas köteles az utazásszervezőt, illetve azt az utazásközvetítőt tájékoztatni, akinél az utazási szerződést megkötötte. Fontos, hogy vis maior, vagy külső, harmadik személy által előidézett körülmény esetén ugyan kártérítési kötelezettség nem terheli az utazási irodát, de segítséget köteles nyújtani az utasoknak, ha nehézségeik támadnak. Az utast – az utazásszervező hibás teljesítése esetén is – együttműködési és kárenyhítési kötelezettség terheli. A felek elfogadják, hogy a kártérítés összege (vagyoni és nem vagyoni jellegű együttesen) semmilyen esetben sem haladhatja meg az MK-Travel Utazási Irodához befizetett összeg kétszeresét, illetve a törvényben meghatározott mértéket. Az MK-Travel Utazási Iroda köteles a hozzá írásban beérkezett kifogást kivizsgálni és a kárigényt 30 napon belül megválaszolni. c/ Amennyiben az utazási szolgáltatás kapcsán panasszal él az utas, azt mindenképpen írásba foglalva javasolt eljuttatni a szolgáltatónak, bár a vonatkozó törvényi előírások értelmében az szóban is előterjeszthető. Ha az utas a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor az utazási iroda a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról köteles jegyzőkönyvet felvenni és annak egy másolati példányát az utasnak átadni Panasz, reklamáció, kártérítési követelés esetén az Utas és az Utazási Iroda törekszik a kölcsönös megegyezésre. Ennek hiányában békéltető testület közreműködését kérhetik, illetve bírósághoz fordulhatnak.
14. Az utazáshoz szükséges okmányokat (vízum stb.) az Utas szerzi be a szerződés - kötéskor meghatározott időpontig. Az Utast tájékoztatja az utazási iroda az egyes adatszolgáltatási határidőkről. A határidő elmulasztása esetén az utazás az Utasnak felróható okokból meghiúsultnak tekinthető.
15. Az Utas az utazás során köteles az utazásra vonatkozó hatályos (Útlevél, vízum, vám, deviza, egészségügyi és egyéb) jogszabályokat megtartani. Az Utas kötelezettséget vállal arra, hogy úti okmánya a cél ország jogszabályainak megfelel. Ennek elmulasztása vagy megszegése esetén keletkezett károk és többletköltségek az Utast terhelik. Amennyiben az Utas a jogszabályok megsértése miatt az utazásban nem vehet részt, az MK – Travel Utazási Iroda jogosult az Utassal szemben a teljes részvételi díjat érvényesíteni.
16. Az utazás során az Utasnak felróható okból bekövetkezett szerződött feltételektől eltérő teljesítés esetén az Utas kártérítési igénnyel nem léphet fel.
17. Az utazás során az Utas által harmadik személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
18. Az Utas poggyászának őrzéséről, felügyeletéről az utazás során az Utas gondoskodik, hacsak azt továbbszállítás, vagy megőrzés céljából az MK - Travel Utazási Iroda közreműködője át nem vette
19. Az MK -Travel Utazási Iroda működési engedélyének száma U-000874.
20. Az MK -Travel Utazási Iroda a működéshez előírt vagyoni biztosíték vonatkozásában az Európai Utazási Biztosító Zrt.-vel kötött szerződést.
21. Az MK-Travel Utazási iroda által szervezett utazással kapcsolatos minden vitás kérdésben a felek megegyezésre törekszenek. Ennek hiányában békéltető testület közreműködését kérhetik, vagy bírósághoz fordulhatnak.
22. Csoportos jelentkezés esetén a csoport nevében eljáró képviselő kijelenti, hogy a jelentkezők nevében teljes körű képviseleti és nyilatkozattételi felhatalmazással rendelkezik és felhatalmazása kiterjed a részvételi díjelőleg, illetve a teljes részvételi díj feletti rendelkezésre is. A meghatalmazás a jelen szerződés mellékletét képezi.
23. Az Mk-Travel Utazási Iroda által szervezett utak részvételi díja NEM tartalmazza a betegség-, baleset- és poggyászbiztosítási illetve az útlemondási díjat, melyek megkötésére az Irodában van lehetőség.
24. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdések a 2014. március 15. napja óta hatályos Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:254. §-a, az utazásszervező- és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet és az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI.28.) Korm. rendeletben foglaltak az irányadók.