Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

1. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást a megrendelő megrendelte, az előleget befizette, a Challenge Hungary Utazási Iroda Kft. 1064 Budapest Izabella utca 78. fsz.2. nyilvántartási szám: U-000305 (továbbiakban Challenge Hungary Kft) a megrendelést elfogadta, és a jelentkezést nyilvántartásba vette. Az utazási szerződés létrejöttekor a Challenge Hungary Kft. megadja azt a telefonszámot, melyen az utas bármikor elérheti az utazási irodát.

2. A részvételi díj a Challenge Hungary Kft szervezési díját és az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait és az Áfát - kivéve a fakultatív programokat - foglalja magában. A Challenge Hungary Kft felhívja a megrendelő/ utas figyelmét, hogy az útlemondási biztosítást kizárólag jelentkezéskor tudja megkötni, igény esetén. A Challenge Hungary Kft felhívja a megrendelő/ utas figyelmét arra is, hogy útlemondási (sztornó) biztosítás önrésze a biztosítási szerződést önállóan megkötve 20%, az utasbiztosítással (kinntartózkodás idejére szól) együtt kötve 0%. A biztosítási szerződések függetlenek az utazási szerződéstől, a biztosítások díja nem része a részvételi díjnak.

3. A Challenge Hungary Kft által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizetni, melynek összege minimum a részvételi díj 40%-a és igény esetén az utas és az útlemondási biztosítások díja. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni, kivéve, ha a programon ettől korábbi határidő szerepel (a külföldi közreműködő által kikötött korábbi határidőre tekintettel). A fizetési határidő be nem tartása esetén a Challenge Hungary Kft az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni és a férőhelyet más utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatást lemondani.

4. Ha az utas az utazása során a Challenge Hungary Kft. programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (pl. fakultatív programok), köteles annak árát a helyszínen az iroda képviselőjének befizetni.

5. Belföldi vagy külföldi árváltozás, fuvardíj, valamint a valutaárfolyam megváltozása miatt a Challenge Hungary Kft legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal a részvételi díjat felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8 %-ot meghaladja, a megrendelő a díj emeléséről kapott értesítéstől számított 3 napon belül elállhat a szerződéstől, és a befizetett részvételi díj teljes egészében – a vonatkozó jogszabálynak megfelelően - a részére visszajár. Forintban megadott áraink 330-370 Ft/Euró árfolyamsávban érvényesek. A részvételi díj esetleges csökkentése esetén a Challenge Hungary Kft a csökkentés összegét költségeinek levonása után 7 napon belül visszafizeti az utasnak.

6. Ha a Challenge Hungary Kft  nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, a Challenge Hungary Kft  a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. c) Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Challenge Hungary Kft köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.

7. Ha a Challenge Hungary Kft nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 7. pont (a,b,c) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha a) a Challenge Hungary Kft elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis major), vagy b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és a Challenge Hungary Kft elállásáról az utast írásban tájékoztatták.

8. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.

9. A Challenge Hungary Kft a befizetett összeg visszatérítése mellett az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést, amennyiben az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze.

10. Ha a Challenge Hungary Kft az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas a) elállhat a szerződéstől, vagy b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas döntéséről köteles a Challenge Hungary Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha az utas a 9. pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik a 6. illetve a 7. pontban meghatározott jogok.

11. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, a Challenge Hungary Kft köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, a Challenge Hungary Kft köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy b) elállhat a szerződéstől. Kivételt képeznek a repülőjegyek (mivel névre szólnak), melynek visszatérítésére a repülőtársaságok szigorúbb szabályai érvényesek, s mely az utazási szerződés szerves részét képezik.

12. Ha az utas a 11. bekezdés b) pontja alapján áll el a szerződéstől, a Challenge Hungary Kft köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni. (repülőjegyre vonatkozóan a fentiek kikötésével)

13. Az utas legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan ismerősére, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. (kivétel: repülőjegy, melyre a repülőtársaságok szabályai érvényesek) A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a díj (részvételi díj + egyéb megrendelt szolgáltatások), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az iroda – az utassal kötött külön megállapodás alapján, az abban rögzített feltételekkel - módosítja a szerződésben megrendelt szolgáltatásokat (pl. utazás időpontja – amennyiben lehetséges - , utazó neve, szállás típusa stb..), melyért 3.000 Ft/fő egyszeri módosítási díjat számol fel.

Amennyiben egy utas, vagy harmadik személy több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai és/vagy megbízója nevében is nyilatkozik, illetve szerződik. Ez esetben az iroda nem köteles vizsgálni, hogy a megrendelő az utast jogszerűen képviseli-e. Csoportos megrendelés esetén a szerződő felel az utazók adatainak pontos és időben megküldéséért és a részvételi díj időben történő megfizetésért.

14. Amennyiben az utazást vis major (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok, közlekedési fennakadások stb.) befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért a Challenge Hungary Kft felelősséget nem tud vállalni, mivel ezek olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős. Ezen okokból jelentkező költségek, ill. többletköltségek az utast terhelik. Az esetleg bekövetkezett változásokért a Challenge Hungary Kft kártérítési felelősséggel nem tartozik. A vis major miatt elmaradt utazás felmerült költségét az utas viseli.

15. A Challenge Hungary Kft – lehetőségeinek megfelelően – akkor is segítséget nyújt az utasnak, ha annak vis major helyzetre, vagy az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatban nem levő személy magatartására visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.

16. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem a 10. és 11. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles a Challenge Hungary Kft részére bánatpénzt fizetni. A bánatpénz mértéke személyenként az utazás megkezdése előtti: 60 napon túli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a, de legalább 10.000.-Ft, 60-36. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 30%-a 35. naptól lemondás esetén az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján történő lemondás esetén, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.

Ha a Challenge Hungary Kft. az utas részére névre szóló repülőjegyet vásárolt, úgy a repülőjegy megvásárlását követően a repülőjegy árának megfelelő összeg teljes egészében bánatpénznek minősül, az elállás időpontjától függetlenül. Ez az összeg a fentiek szerint számított bánatpénz mellett fizetendő, azzal, hogy a teljes bánatpénz összege a részvételi díjat nem haladhatja meg.

17. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.

18. A részvételi díj az útlemondási biztosítást nem tartalmazza. Az útlemondási biztosítás feltételrendszerét az útlemondási biztosítást kínáló AEGON biztosító szerződése tartalmazza.

19. Az utazás során történő betegség, vagy egyéb okból történő útmegszakítás, illetve lemondás esetén a részvételi díj, illetve annak hányadának visszafizetésére a Challenge Hungary Kft-nek nincs lehetősége. Az utas ebből fakadó költségeinek megtérítésére, illetve kárenyhítésére kizárólag a Biztosítóval megkötött, ilyen jellegű szerződések nyújthatnak fedezetet.

20. Az utazáshoz szükséges érvényes úti okmány – és szükség esetén vízum - beszerzéséről az utas gondoskodik. Ennek hiányából eredő kárért a Challenge Hungary Kft felelősséget nem vállal.

21. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útokmány-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, ill. tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk az utast terhelik.

22. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

23. Az utas az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás hibás teljesítése esetén haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni; a közlés késedelméből eredő kárért felelős. Az utaskísérő köteles gondoskodni a kifogásnak, a helyszíni szolgáltatónak ÍRÁSBAN történő bejelentéséről. Az utaskísérő az utas bejelentését, illetve annak a helyszíni szolgáltatóval való közlésének tényét köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. Az utaskísérő köteles a Challenge Hungary Kft-t haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni.

24. A Challenge Hungary Kft. köteles az utazás során az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. 

A Challenge Hungary Kft felelősségét - az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért és a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért - a részvételi díj háromszorosában maximálja.

25. A forgalmi akadályok miatti késésekért, változásokért, programelmaradásokért. a Challenge Hungary Kft nem vállal felelősséget, ilyen esetekben az utasnak nem merülhet fel kárigénye.

26. A Challenge Hungary Kft nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.

27. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik.

28. A részvételi díj a betegség-, baleset, - ill. poggyászbiztosítás árát nem tartalmazza. Az utasok az utazás megkezdése előtt betegség-, baleset, - ill. poggyászbiztosítást köthetnek legkésőbb a teljes részvételi díj befizetésével egyidejűleg. A díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás.

29. Az utazásszervező a vele megkötött szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt közreműködő útján teljesíti. Mentesül az utazásszervező a kártérítési felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt.

30. Repülővel történő utazás esetén a repülőjegy vásárlására, annak visszatérítésére, vagy módosítására a repülőtársaságok szigorúbb feltételei az irányadóak.

31. A Challenge Hungary Kft vagyoni biztosítékra vonatkozó szerződését az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel kötötte meg, (kötvényszám: VBB101166/190637, VBB101166/190638 és VBB101166/190639) a biztosítás kiterjed a világ összes országára. Amennyiben az utazási iroda az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, illetve részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, úgy az utas ezen biztosítóhoz fordulhat igényeinek érvényesítése végett (1091 Budapest, Üllői út 1. Tel: 06-1-477-4800).

32. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvény 6:254. paragrafusának vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 472/2017. (XII.28.), valamint a 473/2017. (XII.28.) Korm. rendelettel módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

33. Jogviták rendezése: A Challenge Hungary Kft kötelezettséget vállal az esetleges hibás teljesítésből adódó igények gyors, peren kívüli rendezésére. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV törvény 17/A §-a értelmében a panaszügyintézés helye a Challenge Hungary Kft. székhelye.

 

Jelen utazási feltételek a jelentkezési lap mellékletét képezik.

érvényes: 2022. március 1-től visszavonásig