MK-Travel Utazási Iroda - Körutazások a nagyvilágban

Általános Szerződési Feltételek mk 2023.03.01

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

A jelen Általános Utazási Feltételek tartalmazza a MK TRAVEL -Challenge Hungary Utazási Iroda Kft. (székhely: 1064 Budapest Izabella utca 78. fsz.2. telephely: 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 12. nyilvántartási szám: U-000305, a továbbiakban MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft.) mint utazásszervező által szervezett utazások általános szerződési feltételeit.
1. Az utazási szerződés létrejön, amennyiben az utazást a megrendelő megrendelte, az előleget befizette, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft. a megrendelést elfogadta, és a jelentkezést nyilvántartásba vette. Az utazási szerződés létrejöttekor az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft. megadja azt a telefonszámot, melyen az utas bármikor elérheti az utazási irodát.
Az utas köteles a szerződés teljesítéséhez szükséges tájékoztatást, adatokat megadni, nyilatkozatokat megtenni. Ennek hiányában az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft, jogosult a szerződéstől az utas szerződésszegésére tekintettel elállni, az utas pedig köteles az okozott kárt megtéríteni.
2. A részvételi díj az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft szervezési díját és az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árait és az Áfát - kivéve a fakultatív programokat („F” betűvel jelölve) - foglalja magában. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft felhívja a megrendelő/ utas figyelmét, hogy az útlemondási biztosítást kizárólag jelentkezéskor tudja megkötni, igény esetén azzal, hogy a díját az előleg megfizetésekor az előleg összegén felül kell megfizetni! Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft felhívja a megrendelő/ utas figyelmét arra is, hogy útlemondási (sztornó) biztosítás önrésze a biztosítási szerződést önállóan megkötve 20%, az utasbiztosítással (kinntartózkodás idejére szól) együtt kötve 0%. A biztosítási szerződések függetlenek az utazási szerződéstől, a biztosítások díja nem része a részvételi díjnak.
3. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft által közölt részvételi díjból a jelentkezéskor előleget kell fizetni, melynek összege minimum a részvételi díj 40%-a és igény esetén az utas és az útlemondási biztosítások díja. A fennmaradó összeget legkésőbb az utazás előtt 30 nappal kell kiegyenlíteni, külön felszólítás nélkül, kivéve, ha a programon ettől korábbi vagy későbbi határidő szerepel (a külföldi közreműködő által kikötött általában korábbi határidőre tekintettel).
4. Ha az utas az utazása során az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft. programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást vesz igénybe (pl. fakultatív programok), köteles annak árát a helyszínen az iroda képviselőjének befizetni.
A további olyan díjakat, amelyeket a részvételi díj nem tartalmaz, az adott útnál megadott tájékoztatás szerint kell megfizetni.
5. Az iroda kifejezetten fenntartja a jogot arra, hogy a szerződés megkötését követően az utazó által fizetendő teljes részvételi díjat egyoldalúan felemelje. A forintban megadott árak 385-430 Ft/euro, illetve 450-505 Ft/GBP árfolyamsávban, illetve 750-850 Ft/l dízel üzemanyagár esetén érvényesek. A díj emelésére kizárólag (a) a személyszállítás árának az üzemanyag vagy egyéb energiaforrás költségei, (b) az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos, a teljesítésben közvetlenül részt nem vevő harmadik felek által kivetett adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték), vagy (c) az adott utazási szolgáltatás esetében irányadó devizaárfolyamok változása miatt kerülhet sor, ha erről az iroda legkésőbb húsz nappal az utazási csomag megkezdése előtt értesíti az utast. Amennyiben a díjemelés az utas által fizetendő teljes díj 8%-át meghaladja, úgy az alábbi 10. pontban foglaltak az irányadóak
A díjemelés kiszámítása akként történik, hogy az iroda a költségemelkedés teljes összegével, vagy ha ennek egy részét az iroda átvállalja, az át nem vállalt költségrésszel a díjat megemeli. A költségemelkedés mértéke a) üzemanyagár/egyéb energiaforrás költségei esetén a személyszállítási szolgáltatás végzője által áthárított költség egy főre jutó része, dízel üzemanyagár esetén a fenti díj és a tényleges díj különbözetének szorzata a kalkulált fogyasztással, illetve ennek az egy főre jutó része, b) adó, illeték és hasonló terhek esetén a teher összege, illetve annak egy főre jutó része (ha a teher a csoport egészét érinti), deviza-árfolyam változása esetén a fenti árfolyam felső határa és a tényleges árfolyam különbözetének, valamint az adott költségnek a szorzata. A díjemelésről az iroda az utast tájékoztatja.
Az utas utazási csomagra vonatkozó szerződés esetén a fenti költségeknek (a fenti árfolyam és üzemanyagár-sáv alsó határához képest történő) a szerződéskötést követő és az utazási csomag megkezdését megelőző csökkenése esetén díjengedményre jogosult, amelynek számítási módja azonos a díjemelés módjával. Díjengedmény esetén az iroda jogosult az utasnak visszafizetendő összegből levonni a ténylegesen felmerült adminisztratív költségeket.
Az iroda fenntartja a jogot arra, hogy az utazási csomag megkezdése előtt - a fenti díjmódosítás kivételével - egyoldalúan módosítsa az utazási csomagra vonatkozó szerződési feltételeket. A módosításra csak akkor kerülhet sor, ha a változás nem jelentős, és az iroda arról e-mailben vagy írásban tájékoztatja az utazót.
6. Ha az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el a szerződéstől, a) az utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles. c) Ha a helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni.
7. Ha az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft nem az utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, a 6. pont (a,b,c) bekezdésben foglaltakon túlmenően köteles az utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha a) az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), észszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis major), vagy b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft elállásáról az utast írásban tájékoztatták.
8. Az utas az utazási szerződéstől írásban tett nyilatkozattal az utazás megkezdése előtt bármikor elállhat.
9. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft a befizetett összeg visszatérítése mellett az utazási csomag megkezdése előtti 20. napig kártérítési kötelezettség nélkül felmondhatja az utazási szerződést, amennyiben az utazáshoz szükséges legkisebb létszám nem jött össze.
10. Ha az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft az utazási szerződés lényeges feltételét az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, így különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 százalékot meghaladja, köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Ebben az esetben az utas a) elállhat a szerződéstől, vagy b) ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést. Az utas döntéséről köteles az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft-t haladéktalanul tájékoztatni. Ha az utas a 9. pontban meghatározott okból eláll a szerződéstől, megilletik a 6. illetve a 7. pontban meghatározott jogok.
11. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy b) elállhat a szerződéstől. Kivételt képeznek a repülőjegyek (mivel névre szólnak), melynek visszatérítésére a repülőtársaságok szigorúbb szabályai érvényesek, s mely az utazási szerződés szerves részét képezik.
12. Ha az utas a 11. bekezdés b) pontja alapján áll el a szerződéstől, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni. (repülőjegyre vonatkozóan a fentiek kikötésével)
13. Az utas legfeljebb az utazási csomag megkezdésének napját megelőző 7. napig az utazási szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit átruházhatja olyan ismerősére, aki megfelel az utazási szerződésben rögzített valamennyi feltételnek. (kivétel: repülőjegy, melyre a repülőtársaságok szabályai érvényesek) A szerződésből kilépő és belépő fél egyetemlegesen felelnek a díj (részvételi díj + egyéb megrendelt szolgáltatások), valamint az átruházásból eredő további adók, illetékek, díjak és egyéb költségek megfizetéséért. Az iroda – az utassal kötött külön megállapodás alapján, az abban rögzített feltételekkel - módosítja a szerződésben megrendelt szolgáltatásokat (pl. utazás időpontja – amennyiben lehetséges - utazó neve, szállás típusa stb..), melyért 3.000 Ft/fő egyszeri módosítási díjat számol fel.
Amennyiben egy utas, vagy harmadik személy több személy részére rendeli meg a szolgáltatásokat, aláírásával utastársai és/vagy megbízója nevében is nyilatkozik, illetve szerződik. Ez esetben az iroda nem köteles vizsgálni, hogy a megrendelő az utast jogszerűen képviseli-e. Csoportos megrendelés esetén a szerződő felel az utazók adatainak pontos és időben megküldéséért és a részvételi díj időben történő megfizetésért.
14. Amennyiben az utazást vis major (háború, járvány, terrorizmus, sztrájk vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok, közlekedési fennakadások stb.) befolyásolják, vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft felelősséget nem tud vállalni, mivel ezek olyan lehetetlenülési oknak minősülnek, amelyért egyik fél sem felelős. Ezen okokból jelentkező költségek, ill. többletköltségek az utast terhelik. Az esetleg bekövetkezett változásokért az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft kártérítési felelősséggel nem tartozik. A vis major miatt elmaradt vagy félbeszakadt utazás felmerült költségét – jogszabály eltérő kötelező rendelkezése, illetve a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában – a megrendelő, illetve az utas viseli.
15. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft – lehetőségeinek és az előírásoknak megfelelően – akkor is segítséget nyújt az utasnak, ha annak vis major helyzetre, vagy az utazási szerződés teljesítésével kapcsolatban nem levő személy magatartására visszavezethető nehézségei támadnak az utazás során.
16. Ha az utas az utazási szerződéstől eláll, és az elállás oka nem a 10. és 11. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft részére bánatpénzt fizetni. A bánatpénz mértéke személyenként az utazás megkezdése előtti: 60 napon túli lemondás esetén a részvételi díj 10%-a, de legalább 10.000.-Ft, 60-36. napig történő lemondás esetén a részvételi díj 30%-a 35. naptól lemondás esetén az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján történő lemondás esetén, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
Ha az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft. az utas részére névre szóló repülőjegyet vásárolt, úgy a repülőjegy megvásárlását követően a repülőjegy árának megfelelő összeg teljes egészében bánatpénznek minősül, az elállás időpontjától függetlenül. Ez az összeg a fentiek szerint számított bánatpénz mellett fizetendő, azzal, hogy a teljes bánatpénz összege a részvételi díjat nem haladhatja meg.
Ha az utas eláll az egynapos buszos utakra szóló utazási szerződéstől, és az elállás oka nem a 10. és 11. pontban meghatározott okok valamelyike, akkor köteles a MK TRAVEL – Challenge Hungary Kft részére bánatpénzt fizetni. A bánatpénz mértéke személyenként az utazás megkezdése előtti: 15 napon túli lemondás esetén 2.000 Ft regisztrációs díj, 15. naptól lemondás esetén az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján történő lemondás esetén, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a.
17. Ha az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díj visszatérítésére nem tarthat igényt.
18. A részvételi díj az útlemondási biztosítást nem tartalmazza. Az útlemondási biztosítás feltételrendszerét az útlemondási biztosítást kínáló biztosító szerződése tartalmazza.
19. Az utazás során történő betegség, vagy egyéb okból történő útmegszakítás, illetve lemondás esetén a részvételi díj, illetve annak hányadának visszafizetésére az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft-nek nincs lehetősége. Az utas ebből fakadó költségeinek megtérítésére, illetve kárenyhítésére kizárólag a Biztosítóval megkötött, ilyen jellegű szerződések nyújthatnak fedezetet.
20. Az utazáshoz szükséges, az előírtaknak megfelelő (pl. meghatározott ideig érvényes, vagy meghatározott típusú) érvényes eredeti úti okmány meglétéről, és szükség esetén vízum beszerzéséről az utas gondoskodik. A nem magyar állampolgár, vagy nem magyarországi állandó lakóhellyel rendelkező utas a rá vonatkozó beutazási feltételeknek maga köteles utánajárni és a beutazáshoz szükséges feltételeket teljesíteni.
A fenti feltételek teljesítésének hiányából eredő kárért az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft felelősséget nem vállal.
21. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat, vízumkötelezettséget (pl. útokmány-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások, stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, ill. tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek és károk kizárólag az utast terhelik.
22. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.
23. Az utas az utazási csomaggal vagy szolgáltatással kapcsolatban észlelt szerződésszegést annak felfedezése után haladéktalanul köteles az utaskísérővel (iroda képviselőjével) vagy annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval és az irodával a jelentkezési lapon megadott elérhetőségeken, illetve nyitvatartási időn kívül az utasoknak megadott ügyeleti telefonszámon közölni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas felelős, illetve a bizonyítás is őt terheli.
A helyszíni szolgáltatóval a kifogást írásban, igazolt módon kell közölni. A kifogás helyszíni szolgáltatóval történő közlése az utaskísérő kötelezettsége. Az iroda képviselője az utas bejelentését köteles teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe foglalni, ahogyan a kifogás helyi szolgáltatóval való közlésének tényét is, és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyv kizárólag az utas panaszának a rögzítésére szolgál. A jegyzőkönyv felvétele, illetve kijavítás vagy helyettesítő szolgáltatás felajánlása nem jelenti a panasz elismerését vagy az iroda panasszal kapcsolatos állásfoglalását. Az utaskísérő köteles az irodát haladéktalanul tájékoztatni, továbbá a szükséges intézkedéseket haladéktalanul megtenni. Utaskísérő hiányában – ha a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas az irodát köteles tájékoztatni. A kijavítás vagy a helyettesítő szolgáltatás utas általi elfogadása a szerződésszegés orvoslásának minősül.
24. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft. köteles az utazás során az utasnak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha - jogszabály eltérő kötelező rendelkezése, illetve a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában - bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, ahogyan az az adott helyzetben általában elvárható. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft felelősségét - az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért és a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért - a részvételi díj háromszorosában maximálja.
25. A forgalmi akadályok miatti késésekért, változásokért, programelmaradásokért. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft nem vállal felelősséget, ilyen esetekben az utasnak nem merülhet fel kárigénye.
26. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az utas saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okokból nem vett igénybe valamilyen szolgáltatást.
27. Az utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről az utazás során maga gondoskodik. Autóbuszon, repülőn, szálláshelyen hagyott tárgyakért irodánk nem vállal felelősséget. Repülővel történő utazás során az utas köteles megőrizni a csomagfeladásról szóló bizonylatot. Ennek elvesztéséért, az elvesztés következményeiért, illetve a poggyász károsodásáért, elvesztéséért irodánk semmiféle felelősséget nem vállal, jogszabály eltérő kötelező rendelkezése, illetve a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában. Az utas a poggyásszal kapcsolatos káreseményeket a biztosítóval szemben köteles érvényesíteni a biztosítási feltételeknek megfelelően. Az utas tudomásul veszi, hogy a kárértéket bizonyítani kell.
28. A részvételi díj a betegség-, baleset, - ill. poggyászbiztosítás árát nem tartalmazza. Az utasok az utazás megkezdése előtt betegség-, balesetbiztosítást, illetve poggyászbiztosítást köthetnek legkésőbb a teljes részvételi díj befizetésével egyidejűleg, az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft vagy más biztosításközvetítő, vagy biztosító útján. Az MK TRAVEL - Challenge Hungary Kft. által közvetített biztosítások tekintetében a díjszabás alapja a Biztosítóval kötött mindenkori érvényes megállapodás.
29. Az utazásszervező a vele megkötött szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt közreműködő útján teljesíti. Jogszabály eltérő kötelező rendelkezése, illetve a jelen ÁSZF eltérő rendelkezése hiányában mentesül az utazásszervező a kártérítési felelősség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogyan az adott esetben az tőle elvárható volt.
A légi fuvarozók felelősségét a 2005. évi VII. törvénnyel kihirdetett Montreali Egyezmény, valamint az 1936. évi XXVIII. törvénnyel kihirdetett 1929. évi Varsói Egyezmény (módosította, illetve kiegészítette az 1964. évi 19. tvr., továbbá a 2005. évi XXXIV. és XXXV. törvény) korlátozza. Repülőgéppel történő utazásoknál a visszautasított beszállásokra, a légi járatok törlésére, a hosszú késésekre, az útipoggyász szállítására a légitársaság által okozott kár megtérítésére vonatkozó 261/2004 EK rendelet, valamint a légi személyszállítás szabályairól szóló 25/1999. (II.12) Korm. rend.-ben foglaltak is irányadók. Ennek megfelelően az iroda a járatok késéséből, a járattörlésekből, poggyászok rongálódásából és elvesztéséből stb eredő károkért és sérelemdíjért nem felel.
30. Repülővel történő utazás esetén a repülőjegy vásárlására, annak visszatérítésére, vagy módosítására a repülőtársaságok szigorúbb feltételei az irányadóak. Amennyiben a szerződés teljesítése során az utasok fuvarozása repülőgéppel történik, úgy e szolgáltatásra, az annak teljesítése időpontjában a légi fuvarozásra irányadó szabályok és szerződési feltételek az irányadók. Az iroda a menetrend, az indulási és érkezési időpontok, az útvonal, valamint a megjelölt légitársaság változtatásának a jogát fenntartja. A menetrend szerinti repülőutakkal kapcsolatban az utas tudomásul veszi, hogy a légitársaságok utazási feltételei az irodával kötött szerződés feltételeinek részévé válnak, annak minden tekintetében. (A légitársaságok üzletszabályzata a légitársaságok honlapján megtalálható.) Amennyiben járattörlés, járatmódosítás történik, minden ebből eredő költség az utast terheli (különösen „fapados járatok”, igen kedvező árú repülőjegyek esetében).
31. Az iroda a célállomáson helyi képviselőt, kijelölt kapcsolattartó pontot vagy egyéb szolgáltatót nem biztosít és nem jelöl ki.
Ha az utas nehéz helyzetbe kerül, illetve az utazási csomaggal kapcsolatban általa észlelt szerződésszegésről panaszt kíván tenni, panaszát az iroda által biztosított utaskísérővel, ennek hiányában (utóbbi esetben) a helyi szolgáltatóval, továbbá az irodával közölheti a jelentkezési lapon megjelölt elérhetőségeken, valamint munkaidőn kívül az utasoknak átadott ügyeleti telefonszámon.
32. Ha Ön fogyasztónak minősül, jogosult arra, hogy az iroda vagy a nevében eljáró személy magatartásával, tevékenységével vagy mulasztásával kapcsolatban szóban vagy írásban panaszt tegyen. A szavatossági igény (díjengedmény, szerződésszegés orvoslása iránti igény) bejelentése nem minősül panasznak. A fogyasztói panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben foglaltak szerint kezeljük. A panaszügyintézés helye az iroda székhelye: 1064 Budapest, Izabella u. 78. fsz. 2., vagy telephelye: 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 12, ahová leveleikkel is fordulhatnak.
A fogyasztónak minősülő utas jogvita esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testülethez fordulhat, ha az irodával a vitás ügy rendezését megkísérelte, azonban az nem vezetett eredményre. A békéltető testületek elérhetőségéről, székhelyéről, telefonos és internetes elérhetőségéről, levelezési címéről információ a www.nfh.hu weboldalon található. A békéltető testület eljárására vonatkozó szabályokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 18-37. §-ai tartalmazzák. Az iroda székhelye szerinti békéltető testület a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület (székhelye: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99., tel: 06-1-488-2131, e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu)
A fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a fogyasztók panaszaikkal a területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhatnak. Az utas jogosult továbbá arra, hogy az igénye érvényesítésére bírósághoz forduljon.
33. Irodánk a fizetésképtelenséggel szembeni védelem nyújtásáért a kötelező biztosításra, illetve a vagyoni biztosítékra vonatkozóan az Aegon Magyarország Általános Biztosító Zrt-vel kötött szerződést (szerződésszám: 31880963 belföldi és nemzetközi utazásszervezés esetén is). A biztosítás kiterjed a világ összes országára. Amennyiben az iroda az utasok hazaszállítására, vagy az előleg, vagy részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének nem tesz eleget, az utas ehhez a biztosítóhoz fordulhat az igényeinek az érvényesítése végett (1091 Budapest, Üllői út 1., tel: 06-1-477-4800).
Az utazásszervező tevékenység nyilvántartását Budapest Főváros Kormányhivatala vezeti (1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39., tel: 06-1-45-85-800). Az iroda nyilvántartási száma: U-000305.
34. A jelen szerződésben nem rögzített kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, illetve különösen a 6:254. paragrafusának vonatkozó előírásai, az utazási szerződésekre vonatkozó 472/2017. (XII.28.), valamint a 473/2017. (XII.28.) Korm. rendelettel módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak.

Jelen utazási feltételek a jelentkezési lap és az utazási szerződés mellékletét képezik.
érvényes: 2023. március 1-től visszavonásig